Vad är bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. I dessa perioder är grundstämningen förändrad: förhöjd vid mani eller sänkt vid depression. Sjukdomsbilden kan se väldigt olika ut, både vid depression och vid mani. Dessutom kan maniska och depressiva symtom förekomma samtidigt.

Det är viktigt att känna till symtomen vid mani och depression. Om behandling påbörjas tidigt vid återinsjuknanden kan besvären ofta lindras och förkortas. Därför är det angeläget att sprida kunskap om sjukdomen till både drabbade och anhöriga.

Kunskapen om symtomen kan bidra till att ”legitimera” lidandet: tillståndet är välkänt och övergående. En tröst och hopp, inte minst för den deprimerade. I det maniska tillståndet är sinnesstämningen förhöjd. Manikern är ofta glad och lättsam till sinnes, men det är en missuppfattning att maniska personer alltid är lyckliga, kreativa och glada. Ofta finns även inslag av irritabilitet, som ibland kan stegras till mer aggressivt beteende.

Vid mani är den förhöjda aktivitetsnivån ett centralt symtom, ofta mer framträdande än den euforiska (lyckliga) komponenten. Omgivningen känner sig besvärad, eftersom manikern gärna pratar mer än han lyssnar och ibland blir besvärande med sin distanslöshet. Ofta ses en påfallande idérikedom. Tankarna flyger på i ett enormt tempo. Manikern är ofta oerhört intensiv, engagerad eller upptagen med de aktuella tankarna, men låter sig lätt avledas till något annat.

Manin kan komma smygande men uppträder ibland akut, inom en eller några dagar. Minskat sömnbehov är vanligt, liksom successivt minskad sjukdomsinsikt, samtidigt som upplevelsen av de egna förmågorna snabbt överskattas. Det är inte ovanligt med psykotiska (verklighetsfrånvända) symtom, såsom vanföreställningar, vilka ofta kännetecknas av orimliga uppfattningar av den egna förmågan, s.k. megalomani eller grandiosa vanföreställningar. Den maniske personen känner sig ofta särskilt utsedd, ibland med religiösa förtecken.

Mani kan utvecklas till ett allvarligt sjukdomstillstånd. I takt med minskad sjukdomsinsikt och stegrande symtom ökar risken för varje dag att manikern hamnar i situationer eller fattar beslut vilka kan leda till ödesdigra konsekvenser. Ofta blir vård på sjukhus nödvändigt, men om behandling sätts in tidigt i förloppet kan tillståndet hejdas.

Obehandlad mani kan bli livshotande, då kroppen till slut inte orkar med den enorma belastning som ett förhöjt tempo utan sömn innebär. Det finns olika grader av förhöjt stämningsläge. Vid mani är tillståndet så uttalat att funktionsnivån sänks, vilket påverkar arbetsförmågan och även umgänget med familj och vänner. Sjukhusvård krävs ofta.

I mindre uttalade fall talar man om hypomani. Även här kan flera av symtomen vid mani förekomma, men funktionsnivån blir inte lika sänkt. Den drabbade kan många gånger arbeta som vanligt. Psykotiska symtom förekommer inte.

Situationen vid depression är i många avseenden den helt motsatta. Då är sinnesstämningen sänkt och tillvaron upplevs mörk och hopplös. Många beskriver en smärtsam känslolöshet, en närmast total frånvaro av engagemang. Likaså upplevs ofta en besvärande energilöshet, det är precis som om allt tar emot. Upplevelser från sinnena, framför allt lukt och smak, är avtrubbade. Maten smakar inte, ibland lyser aptiten helt med sin frånvaro, med påföljande viktnedgång. Ångest och oro kan prägla bilden. Oron kan ta sig uttryck av ett ändlöst grubblande, som ofta är uttalat tidigt om morgnar och förmiddagar.

Sömnen är ofta dålig vid depression, med tendens till tidigt uppvaknande och svårigheter att somna om. Koncentrationssvårigheter är vanligt vid depression, vilket kan yttra sig i svårigheter att läsa. Det kan till och med vara svårt att uppfatta handlingen i TV-program eller i vanliga samtal. Många upplever svårigheter att fatta beslut, allt från alldagliga till mer komplicerade sådana. Känslan av lust och tillfredsställelse, även sexuell, minskar.

Precis som vid mani kan graden av verklighetsfrånvändhet bli så stor att den blir av psykotisk karaktär. Den drabbade kan uppleva sig totalt värdelös; att han eller hon rent av inte förtjänar att leva. Ibland ses även kroppsliga vanföreställningar.

Tankar kring döden är vanligt vid depression. Många kan uppleva att det inte spelar någon roll om de lever eller dör. Vid tilltagande depressiva symtom kan dessa tankar stegras till en mer uttalad dödsönskan. Tyvärr är det allt för vanligt att deprimerade människor, i sin negativa föreställningsvärld, gör självmordsförsök. En del dör till följd av dessa, vilket är oerhört tragiskt.

Det är en myt att människor som talar om självmord inte tar livet av sig. Det är viktigt att fråga efter självmordstankar vid depression – i syfte att förhindra självmord. När tillståndet går över upplevs dessa tankar oftast helt främmande. Starka tankar eller planer på självmord är en viktig anledning till behandling på sjukhus under en tid.

Den deprimerade är oftast nedstämd, men precis som att manikern inte alltid är ”glad” är den deprimerade personen inte alltid ”ledsen”. Symtomen kan istället domineras av håglöshet och brist på energi. Det kan till och med vara så att man vid depression både äter och sover mer än vanligt, men utan vare sig tillfredsställelse eller att känna sig utsövd.

Symtom på depression och mani kan förekomma samtidigt eller svänga om varandra flera gånger om dagen. Detta s.k. blandtillstånd är inte ovanligt och är viktigt att känna till, då det är plågsamt och ibland är förenat med självdestruktivt beteende. Inläggning på sjukhus är ofta nödvändigt för snabb behandling.

Tiden mellan depressiva eller maniska perioder (även kallat episoder eller skov) varierar kraftigt. Det kan gå flera år mellan två insjuknanden, framför allt hos yngre personer. Ibland blir de sjukdomsfria intervallen kortare med åren. Möjligen kan tidigt insatt förebyggande behandling förhindra en sådan utveckling.

En mindre grupp personer utvecklar s.k. rapid cykling (snabba växlingar), vilket innebär att man drabbas av fyra eller fler episoder under ett och samma år.

Läs mer här.

Källa:Tillbaka till förstasidan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s