Tron på Guds änglar

2010-03-18 @ 23:31:43

Kanske lite upprepning från föregående text men ville också ta med den här sidan om änglarna också. Jag är medveten om att för en icke muslim som läser mina inlägg nu som jag har skrivet så kan det vara lite svårt att ta in och förstå allt.

Men jag tycker själv att detta ämne är så intressant. Änglar är alltid något som har fascinerat mig.

Änglarna har inte någon materiell existens och är inte förnimbara för det mänskliga ögat, deras osynliga väsen är sysselsatta med universums förvaltning i uppdrag av gud, de liknar inte oss och är inte guds barn, de kan inte avvika från guds befallningar.Dessa är varelser som har en annan natur än människan, medan människan är skapade av jorden, är änglarna skapade av ljus, därför kan människorna – med undantag av profeterna – inte se dem i deras ursprungliga natur, utan bara om de tar fysisk gestalt. Vår kunskap om dem är alltså nästan helt baserad på vad gud och hans profeter berättar för oss, men varför skulle vi bry oss om att lära känna till dem ? jo, därför att de spelar en stor roll i handhavande av våra angelägenheter.Kunskapen om dem kan kanske sägas vara nyttig på samma sätt som att kunskap om naturlagarnas funktion och andra människors beteende är nyttig. Vi har fått veta att dessa nästan oräkneliga varelser, som är ytterst mäktiga, skapats på ett sådant sätt att de alltid lyder och aldrig motsätter sig de gudomliga befallningar samt att de oavbrutet tjänar och aldrig tröttnar på att tjäna herren ( Sura 21:19-20; Sura 66:6 ).

Men trots detta står de – såsom art – på en lägre nivå än människan, vilket symboliseras av det faktum att de, när Adam skapades, befalldes att nedfalla inför honom såsom hälsning och ett tecken på respekt ( Sura 17:70 har av några kommentatorer angetts som bevis för att människorna står på en högre nivå än änglarna, Ibn Kathir i sin förklaring av Koranen ).

Här är några av änglarnas handlingsområden som berör människorna. Deras huvuduppgift, från vilken deras namn kan härledas, är att överlämna guds budskap till hans utvalda profeter, för detta hedesuppdrag utses främst deras ledare Gabriel ( eller Djibrill som namnet uttalas på arabiska ).

 

” Detta är sannerligen en ärevördig budbärares tal med stor makt hos tronens Herre, åtlydd och trovärdig ”


(Koranen (81:19-21))
Ett budskap som frambärs av varelser med en sådan natur når med säkerhet sin bestämmelseort intakt, änglarna omger oss på alla sidor, de observerar och noterar alla våra handlingar, goda och dåliga, de för en fullständig uppteckning över varje människas liv. Efter döden skall vi föras inför gud och änglarna av ger då en fullständig redogörelse för vårt livsverk på jorden.De medverkar vid förorsakandet av händelser som verkar vara rena naturfenomenen, såsom vind, regn och död ( Sura 50:17-18 ). De har t.o.m. fått i uppgift att hjälpa de troende genom att kämpa på deras sida under krig ( Sura 2:124 ) samt genom att beskydda dem ( Sura 13:11 ) och be för dem ( Sura 40:7 ).

 


©IslamGuiden:   info@islamguiden.com
www.islamguiden.com
Annonser

Tron på änglarna i islam

2010-03-18 @ 23:07:43

Liksom djinnerna är änglarna osynliga varelser, men de följer i allt Guds vilja och lever således i islam.
Den största och mäktigaste är Gabriel, som genom tiderna varit Guds sändebud till de olika profeterna.

Varje människa följs under hela sin levnad av två änglar som bokför varje gärning människan utför.
Eftersom änglarna trots sin höga position endast är skapelser är det otänkbart att tillbe eller dyrka dem.
Änglarna tänks vara könlösa varelser som inte förökar sig och de är skapade av ljus.

Då själen vid människans död lämnar hennes kropp utfrågas den döde av änglarna Munkar och Nakîr om sin tro.
Därefter tilldelas den utfrågade en speciell plats i väntan på den yttersta dagen.
När den ska infalla vet endast Gud. Under domens dag skipar Gud total rättvisa och skiljer de rättfärdiga från de orättfärdiga.

Tron på änglarna

Änglarna är skapelser från den värld som är dold för oss människor. Dessa änglar dyrkar Allâh och äger inga gudomliga egenskaper. Allâh har skapat dem av ljus och gett dem en fullständig underkastelse under Hans kommendering, och förmågan att utföra den.

Allâh säger: ”Honom som allt och alla i himlarna och på jorden tillhör! De som står nät Honom håller sig inte för goda att tjäna Honom och de förtröttas inte.” [21:19-20]

De är många till antalet, ingen kan räkna dem utom Allâh. Tron på änglarna består av fyra kategorier

1. Att tro på deras existens

.2. Att tro på dem vars namn är kända för oss, som Gabriel, och att generellt sett tro på dem vars namn vi inte känner till.

3. Att tro på vad vi känner till om deras egenskaper. Ett exempel är ängeln Gabriel som profeten såg i sin rätt form som han skapats i. Han hade då 600 vingar och täckte hela horisonten

Änglarna kan genom Allâhs kommendering ta en människas form. Detta inträffade Gabriel när Allâh sände honom till Maria och han visade sig som en man för henne. [Se Koranen 19:17]

Han gjorde även det när han kom till profeten då han satt tillsammans med hans följeslagare. Gabriel visade sig då i form av en välklädd man i extremt vita kläder och med ett extremt svart hår.

Det syntes inga tecken på honom som tydde på att han hade rest och ingen av följeslagarna kände igen honom. Han satte sig ned jämte profeten och vilade sina knän mot hans och placerade sina handflator på hans lår. Han frågade sedan profeten om islâm, îmân och ihsân samt Timmen och tecknen inför den. Profeten besvarade hans frågor varpå han gick. Profeten sa då: ”Det var Gabriel som kom för att lära er om er religion.”

På ett liknande sätt visade sig änglarna som Allâh sände till Abraham och Lot när de gestaltade sig som människor.

4. Att tro på det vi känner till om de handlingar de utför i enlighet med Allâhs – den Högstes – kommendering. Exempel på detta är deras tasbîh och dyrkan av Allâh, dag som natt och utan att bli trötta på det eller visa lathet.

Vissa änglar kan ha speciella uppgifter:
Gabriel:

al-Âmîn (den betrodde) med Allâhs uppenbarelse. Allâh sänder honom till profeterna och sändebuden.

Mikael: Ansvarar för al-qatr, dvs. regn och växtlighet. [Se al-Bidâyah wan-Nihâyah av Ibn Kathîr, vol. 1, s.50]

Israfel: Ansvarar för att blåsa i Basunen under den dag då Timmen inträder och skapelsen kommer att återuppresas. [Se Fathul Bârî av Ibn Hajer al-‘Asqalânî, vol. 11, s. 368]

Malakul Mawt [Dödsängeln]: Betrodd med att föra ut själarna vid dödsögon-blicket. [Allâh säger: ”Säg: ‘Dödens ängel, som har satts att vaka över er, skall [en dag] samla in era själar och därefter förs ni åter till er Herre.’” [32:11]

Änglarna ansvariga för skötet: När embryot har varit fyra månader i moderns sköte sänder Allâh en ängel till det och beordrar ängeln att nedteckna dess försörjning, livslängd, handlingar och om det kommer att tillhöra de olyckliga eller de välsignade (i det Nästkommande).

Änglarna utsedda för att bevittna och nedteckna vad Adams söner (människosläktet) gör: En sitter på den högra axeln och den andra på den vänstra på varje person. [Allâh – den Upphöjde – säger: ”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare, som [känner er och] vet vad ni gör.” [82:10-12] och ”När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva].” [50:17-18]

Änglarna utsedda för att förhöra den som avlidit efter att han har begravts: Två änglar kommer och frågar honom om hans herre, religion och profet. [När den avlidne har begravts kommer två svartaktiga änglar med blåa ögon. En kallas för Munkar och den andre för Nakîr. De kommer till honom och de frågar om Allâh, profeten och hans religion. Tron på änglarna medför stora fördelar

Tron på änglarna medför stora fördelar, bland dem är:

Medvetenhet om Allâhs storhet, kraft och auktoritet. Utan tvekan är storheten i skapelsen av änglarna på grund av Skaparens storhet.

Att man tackar Allâh för Hans omtanke om Adams barn då Han utsett vissa av dessa änglar till att skydda dem, nedteckna deras handlingar och andra intressen.

Att man älskar änglarna för vad de har utfört i dyrkan av Allâh.

Vissa av dem som har vikt av från den raka vägen förnekar att änglarna har äkta former. De säger att de representerar kraften i vad som kan vara gott i skapelsen. Denna åsikt motsäger sig Allâhs skrift, Hans sändebuds sunnah och vad det råder koncensus kring bland muslimer. Allâh säger:

Gud ske lov och pris, himlarnas och jordens Skapare, som sänder änglarna som Sina budbärare, försedda med två eller tre eller fyra vingpar.” [35:1]

Om du kunde se förnekarna av sanningen när änglarna i dödsögonblicket tar emot deras själar och slår dem i ansiktet och i ryggen. [8:50] ”

Om du kunde se de orättfärdiga när de ligger för döden och änglarna sträcker ut händerna [mot dem och ropar]: ‘Låt själen fara! I dag skall ni få lida ett förnedrande straff för de lögner ni yttrade om Gud och för att ni av högmod vägrade att lyssna till Hans budskap.’ [6:93]

Och när skräcken [efter uppståndelsen] har släppt sitt grepp om deras hjärtan, skall de fråga [varandra]: ‘Vad sade er Herre till er?’ – och få svaret ‘Sanningen; Han är den Höge, den Väldige.’ [34:23]

Allâh har även sagt om människorna i Paradiset:

Och änglarna kommer emot dem från alla portar [och välkomnar dem: ‘Fred! [Detta är lönen] för ert tålamod och er uthållighet!’ Vilken lycka i dessa eviga boningar! [13:23-24]

källanvisningar:
Änglarnahttp://www.religion.gotland.se/islam.htm

En nypa salt

2010-03-18 @ 00:19:16 En utav mina bloggvänner mammamarie.se skriver och berättar så vackert just nu om änglar i islam. Gå gärna in på hennes blogg och läs om detta.

Själv så hade jag tänkt att jag bara för skojs skull skulle ta upp om hur ”socialvetenskapen” ser på detta fenomen med att vara synsk.

”Att vara synsk – om spådamer och andra bondfångare och deras metoder I dessa tider verkar det mer inne än någonsin med det övernaturliga som till exempel spådomar. Att vara synsk är ett populärt tema för amerikanska dramaserier och i andra populärkulturella sammanhang.”

Men nyfiken som jag är så blev jag också intresserad över vad islam säger om detta. Det var på så sätt som jag kom in på ämnet om djinner.

Jag skulle också vilja tilllägga att många av mina nya inlägg inte på något sätt är ”vetenskapliga” och jag kan inte heller med säkerhet säga var alla källanvisningar kommer ifrån och inte heller om de är sanna eller riktiga. Så ni läsare som läser mina inlägg får ta mina inlägg med en ”nypa salt”.

Men jag skall bli mycket bättre på att ta med och ange källanvisningar i mina texter så att ni läsare kan se vilka källa som ligger bakom vissa inlägg.

Men för att komma till saken nu när jag har beskrivet dessa väsen djinner som vi muslimer tror på att Allah har skapat.Så känner jag att jag också skulle vilja säga några ord om änglarna i islam också dessa vackra fantastiska varelser som Allah skapat.

”De är ädla varelser som inte framlägger några ord inför Honom. De agerar efter Hans befallning” (Koranen)

(källa mammamarie.se)

I mitt nästa inlägg så tänkte jag att jag skulle beskriva lite mer om hur islam ser på det här med änglar.

mera fakta om djinner

2010-03-16 @ 19:03:09

Genom tiderna har det funnits olika åsikter angående Djinnernas existens. Det finns vissa som fullkomligt förnekar utan att ta till sig en bit av Djinn konceptet. Men genom tiderna har mänskligheten haft ett utbrett troende på alla möjliga sorters av fantasifoster. Man har trott på andar, pysslingar, och mer moderna påfund som rymdvarelser osv men man kan nog byta ut dem alla mot Djinn. Det finns starka bevis för att det finns Djinn och vilket bevis är starkare än koranen.

”Men Djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd” (15:27)

”Jag har skapat Djinnerna och människan endast för att dyrka mig” (51:56)

Vad är en Djinn?

Djinnerna är en del av skapelsen, inte som oss, men de delar många egenskaper med oss. De är begåvade med intelligens, frihet och makten att välja mellan rätt och fel. De särskiljer sig på ett mycket särskilt sätt de består av ett annat material. Allah informerar oss i åtskilliga ayat att han har skapat Djinnerna av eld. Till exempel i Koranen står det:

”Men Djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd” (15:27)

När skapades Djinnerna?

Djinnerna skapades före människan, det finns det ingen tvekan om efter att ni sett denna vers.

Vi hava ju skapat människan av svart bildbar lera. Men Djinnerna skapade vi först av den kvävande vindens glöd”(15:26-27)

Det exakta årtalet vet bara Allah och är i sammanhanget inte så viktigt, minns bara att de skapades innan människan.

Vilka typer av Djinn finns det?

Det finns tre olika typer av Djinn som det har sagts i en hatith från profeten (Allahs frid och välsignelse vare med honom). ”Det finns tre typer av Djinn. En typ som flyger genom luften en annan typ består av ormar och hundar. En tredje har sin bas på en plats men reser omkring.

Har Djiiner kroppar?

De lärda tvistar på denna fråga och det finns två olika sidor. En grupp säger att Djinnerna ej har någon egen kropp och att de ej hemsöker några andra kroppar och att de existerar självständigt. Den andra gruppen säger att de har kroppar men sen delar sig denna grupp ytterligare. Några anser att de har definitiva kroppar och att det finns en möjlighet att de har någon densitet. Andra säger att deras kroppar är så subtila att våra ögon inte kan se dem. Om Allah skulle stärkt våra ögon skulle vi sett dem.

”Han och hans anhang ser förvisso eder där I ej se dem” (7:27)

Om vi kunde se dem utan några barriärer mellan oss då skulle vi kunna se dem som de ser oss. Visserligen har de förmågan att göra sig synliga, men de väljer att hålla sig osynliga, för det mesta.

Har Har Djinner krafter nog att anta andra former?

Djinner har kraft nog att anta en skorbions hamn, hästhamn osv även människohamn till och med kraften att överta andras kroppar.

Djinns krafter!

Djinner har krafter som överstiger en människas. En av dessa är att byta skepnad en annan är kraften att röra sig otroligt snabbt. Det första exempel man kanske kommer på är när en Ifrit lovar Sulayman att hämta Drottning av Yemen till Jerusalem innan Sulayman hann resa sig.

”En Demon bland Djinnerna svarade: Jag ska skaffa dig den innan du står upp från din plats”(27:39)

Det visar egentligen bara två av deras förmågor och de kan ha fler. Men det visar att de är starkare och snabbare än människan, det behöver inte betyda att detta är deras enda talanger.

Dör Djinn?

Det är ingen tvekan om att Djinner faller under Allahs lag som man kan finna i koranen.

”Var och en som finnes på henne ska förgås. men din herres ansikte förbliver bestående i härlighet och ära. Vilken av eder herres välgärningar håller ni då för lögn” (55:26-28)

Hur länge de lever vet vi ej

”Då sade han: Så stanna bland de som få anstånd. Han svarade: Därför att du bragt mig på fall, ska jag sannerligen lägga mig i försåt för dem på din väg, den rätta vägen. (7:14-15)

Vilket visar att det finns andra som fått anstånd. Koranen visar däremot inte om det är alla Djinn som är inräknade så det är inte uteslutet att det finns fler än Iblis. Om det finns fler behöver det inte ödvändigtvis betyda att det gäller för alla Djinn. Det finns kompanjoner som har dödat Djinn som har antagit andra kroppar.

Djinns plikter

Alla lärda är överens om att Djinner är ansvariga för sina handlingar. De av dem som tror kommer in i paradiset och de som inte tror hamnar i helvetet. De blir inte till lera som djuren. Djinner har samma plikter som människan. Men djinnernas erfarenheter och lagar är annorlunda än människans lagar så vad man har förbjudit dem och tillåtit dem är helt annorlunda.

Religioner och sekter bland Djinn

Allah berättar för oss att Djinnerna säger:

”Förvisso finns det rättfärdiga bland oss och även sådana som icke tro; vi tillhöra olika riktningar” (72:11)

”Förvisso finns det bland oss de som omfatta Islam och de som vika av från vägen och som omfatta Islam, dessa väljer en rätt väg. Men vad de dem beträffar som vika av från vägen så varde de bränsle åt helvetet” (72:14-15)

Belönas Djinner för deras handlingar?

De skolade har två åsikter som går brett i sär på denna punkt. En grupp säger att Djinnerna belönas och bestraffas. Den andra gruppen säger att deras enda belöning är att slippa helvetet. De kommer att beordras bli damm som Djinnerna. Det första är att föredra eftersom koranen indicerar på detta när Allah säger

”För var och en finns olika grader i fråga om vad han uträttat, ty din herre är icke likgiltig för vad de göra” (6:132)

Kan Djinnerna få barn?

Djinnerna förökar sig som Adams barn. Men det finns mer av dem.

 Äter och dricker Djinner ?

Det finns tre olika meningar på denna punkt. Den första är att ingen av dem dricker eller äter. Den andra är att det finns vissa som dricker och äter. Den tredje är att alla dricker och äter. De som håller sig till den sista punkten tvistar om hur de äter, vissa säger att de dricker och äter genom sniffning och inandning, detta stöds inte av några bevis. Andra säger att de tuggar och sväljer som en vanlig människa.

Djinners hem

Djinner lever över hela jordklotet även om de mest bor i öknar, ruiner och smutsiga platser som toaletter o gravplatser. Det finns traditioner från profeten som säger att det är förbjudet att be i toaletter och på gravplatser. 

Djinner och kunskap

Som det finns bedjande bland människor finns det bedjande bland Djinner. Vissa av dem äger mängder av visdom.

Är det tillåtet att fråga Djinner om framtiden?

Någonting som det inte finns några tvivel om är att Allah har givit Djinner kraften att resa stora avstånd på kort tid.

” En Ifrit bland Djinnerna svarade: Jag kan skaffa dig den innan du står upp från din plats” (27:39)

Om någon för sig att fråga en Djinn om en händelse som har hänt i ett fjärran land är det möjligt att han har kunskap nog att besvara frågan. Eller att han frågar en annan Djinn om svaret, kan man mycket väl få ett svar som tillfredsställer ens behov. Att fråga en Djinn om en händelse som ej har skett och tro det, baserat på fakta att de vet det dolda, är shirk. Det grundar sig på att när Profeten blev tillfrågad om det var Okej att gå till en siare. Gå inte till dem, svarade han: Gå inte till dem. Bönen till den som går till en siare kommer inte accepteras i fyrtio dagar.

Ser Djur Shaytan?

Det finns djur som kan se Shaytan. Profetens sa: När ni hör en Tupp gola fråga då gud om belöningar för den har sett en ängel. När du hör en åsna skria sök då skydd hos Allah för den har sett Shaytan. (Al Bukhari). Det finns troligtvis fler djur som kan se Shaytan bland annat hundar

Tron på mytvarelser!

Människor tycks ha en förmåga att mycket lätt tro på fantasifoster. Många har fått för sig att de har sett ett UFO och andra varelser sammankopplade med rymden. Som jag poängterade i början skulle ni minnas att Djinner skapades innan oss. Detta försprång kan mycket väl lett till att Djinnerna kommit längre på det vetenskapliga planet. Detta kan innebära att de har uppfunnit saker som vi aldrig ha sett, som kan verka mycket fascinerande för oss att se. Dessutom har kanske Djinnerna valt tillfällen för att visat sig som förvirrat människor. Detta kan i princip förklara en mängd olika fenomen som spöken, pysslingar, rymdvarelser andar osv.

2010-03-16 @ 18:37:46</smallM

Djinner

Djinner

 

Allah skapade ökenandar bestående av ”en rökfri eldsflamma” – simoon (Koranen 55:15, 15). De vistas i en andevärld och spelar en viktig roll i den muslimska religionen.

Beskrivning

I Koranen och sunna förklarar Allah: Vi har skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld.” (Koranen 15:26-27)

Det finns flera olika sorters djinner;

  • Djinner i ormens skepnad
  • Bevingade, flygande djinner
  • Djinner i form av jättar
  • Insekts-liknande djinner
  • Djinner som bebor döda kroppar (zombies)
  • Djinner som visar sig i skepnad av människor och som därigenom kan bekänna sig till islam

Likt människan så anses även djinnerna vara skapade att tillbe Allah. De flesta av andarna väljer dock att inte underkasta sig Herren; varpå de kommit att förknippas med shaitans (djävlar) istället för andar. Djinner som väljer att vända Allah ryggen antas ofta vara medlemmar i den starkaste djinnens (iblis– shaitan’s = djävulen, mörkrets prins) armé. Muslimskt troende djinner brukar härledas till Muhammeds tid – då han var den första att omvända icketroende djinner genom att högläsa ur Koranen.

Djinnerna anses i övrigt vara tämligen lika människor, då de både äter, ingår äktenskap, får barn, och kan dö – även om deras livstid överstiger en människas betydligt. På samma sätt som människorna anses skall komma att dömas av Herren på domedagen så kommer även djinnerna möta Gud, varpå de erbjuds samma val som en vanlig människa; Paradiset, eller helvetet.

Olikt människan besitter djinnerna enligt islam många övernaturliga krafter. Bland annat anses de kunna ta vilken fysisk form de åtrår (träd, djur, människor etc.) På senare tiden har många troende börjat tolka UFO-rapporter/bortförelsefenomen som möten med djinner i diverse olika former.

Djinnernas hem förblir oidentifierat, även om de allt som oftast förknippas med ökenlandskap.

En annan speciell egenskap hos djinnerna är deras förmåga att ta människor, djur och objekt i besittning. Enligt islam sker detta oftast efter vistelse på djinn-rika platser, såsom begravningsplatser och gamla ruiner. En djinn kan ha flera olika anledningar att ta kontroll över en varelses kropp;

  1. Djinnen har blivit förälskad, varpå han/hon tar sin älsklings kropp i besittning.
  2. Djinnen eller djinnens familj har skadats, varpå den skyldige människan straffas genom besittning.

I hopp om att hålla oönskade djinner på avstånd väljer många troende att regelbundet upprepa böner och högläsning ut Koranen i deras hem, ett agerande som antas hålla djinnerna borta.

Då man i egenskap av muslim antas vara besatt av en djinn följer en utdrivning av denna; exorcism. Utdrivningen kan ske via flera olika metoder; samtliga innefattandes att be Allah om hjälp. Enligt traditionen är det Allah, och endast Allah, som kan befria en människa från sin inneboende djinn. Använder man sig av andra namn vid utdrivningsprocessen, menar de muslimska exorcisterna att djinnen kommer återvända och fortsätta störa offret efter att exorcisten lämnat platsen.

källa wikepedia

Vad säger islam om spådomskonst

2010-03-16 @ 18:29:39

Att spå

Det finns människorna som påstår sig ha kunskap om det osedda och framtiden. Dom är kända under olika namn, bland dom: spåkvinnor/män, siare, medium, teckentydare, magiker, astrologer osv.

Spåkvinnor/män använder olika metoder och medium från vilka dom påstår sig hämta sin information, bland dom: tyda teblad, rita linjer, skriva siffror, tyda händer, lägga horoskop, titta i kristallkula osv. Denna lektion kommer att ta upp olika konster av att spå, med undantag av magi, som kommer att tas upp i nästa lektion.

Dom som praktiserar det okulta och som påstår sig uppenbara det osedda och förutse framtiden kan delas in i två delar:

Dom som inte har någon riktig kunskap eller hemlighet utan berättar för sina kunder om allmänna saker som händer dom flesta människor. Dom genomgår oftast ett antal meningslösa ritualer, och sedan gör dom kalkylerade gissningar. Några av deras gissningar blir sanna på grund av att dom är så vanligt förekommande.. När en undersökning gjordes angående olika spådomar i Amerika 1980, visade det sig att det medium som lyckades bäst hade bara 24 % rätt!

Den andra gruppen är dom som har fått kontakt med Jinnerna (andarna) . Denna grupp är väldigt viktig eftersom den involverar den grövsta formen av Shirk, och dom som är inblandade brukar ha mycket rätt i sina informationer och dom representerar en riktig Fitnah (frestelse) för både Muslimer och ickemuslimer.En kontakt med Jinnerna görs av dom som spår, Jinnerna kan informera dem om vissa händelser i framtiden. Profeten (saw) beskrev hur Jinnerna samlar information om framtiden. Han berättade att Jinnerna kan resa till dom nedre delarna av himlen och hörs en del av informationen om framtiden som änglarna berättar sinsemellan.Sedan återvänder dom till jorden och ger informationen till deras kontakter bland människorna.Detta brukade hända ofta före Muhammed (saw) blev Profet och dom som spådde var väldigt korrekta med deras informationer. Dom kunde bli väl ansedda vid dom kungliga hoven och i vissa religioner runt om i världen blev dom t.o.m. dyrkade.

Djinnerna kan också informera sina mänskliga kontakter om den planerade framtiden. T.ex. när någon kommer till ett medium, så får mediets Jinn information från mannens Qareen (den Jinn som varje människa har) om vilka planer som han har gjort före han kom dit.

Så mediet kan tala om för honom att han kommer att göra det eller det, eller gå hit eller dit. Med denna metod kan ett riktigt medium lära sig detaljerad information om främlingens förflutna. Hon/Han kan berätta för främlingen föräldrarnas namn, var han föddes, hur hans barndom var osv. Kunskapen att kunna berätta om det förflutna är ett av kännetecknen på ett riktigt medium som har fått kontakt med Jinnerna.

Eftersom Jinnerna kan resa och se över stora områden samtidigt, kan dom också samla ihop stora mängder information om dolda saker, förlorade saker och omärkta händelser.

Att tro på medium

Islamisk lag angående någon som går till en spåkvinna/man och tror att denne vet det osedda och framtiden är en Kufr (otrogen) en person som inte räknas som muslim.

Allah gör det klart i Koranen att ingen annan vet det osedda förutom Han. Inte ens Profeten Muhammed (saw).

Allah sa ”Och hos Honom är det oseddas nycklar. Ingen känner dem utom Han.” (sura 6:59) ”Säg: Ingen i himlen och på jorden känner det osedda utom Allah”